Máy điều hòa không mát, nguyên nhân do đâu và làm thế nào?